આ બ્લોગ ગુજરાત ની ભોળી જનતા જે ધર્મ ના નામે લૂંટાઈ રહી છે તે અટકાવવા માટે તૈયાર કરાયો છે. સમય જતા તેમાં અનેક વિવિધતા શરુ કરવાની ધારણા છે. 

Advertisements